Oddaj głos na
Thank you! Your submission has been received!
Uzupełnij wymagane pola!
Możesz oddać głos tylko na jedną firmę w danej kategorii!
Dziękujemy za oddanie głosu!
Wypełnij pogłębioną ankietę,
aby zwiększyć szanse produktu
na zwycięstwo w plebiscycie
Wypełnij ankietę
Na adres e-mail została wysłana prośba
o potwierdzenie głosu. Tylko potwierdzony głos bierze
udział w plebiscycie.

Utrzymanie ruchu

Rozwiązania z dziedziny wibroakustyki, termowizji, bezpieczeństwa, diagnostyki, olei przemysłowych, środków smarnych, usług UR dla przemysłu zwiększające bezpieczeństwo środowiska produkcyjnego.

VENDO.ERP [CFI Systemy Informatyczne]Jesteśmy Ekspertami w Produkcji. VENDO.ERP® to inteligentny, nowoczesny ekosystem ERP, który zintegrowany jest z czujnikami IoT (Internet Rzeczy), własnym systemem MES, własnymi MES-boxami i integracją bezpośrednio z maszynami.

Jesteśmy Ekspertami w Produkcji. VENDO.ERP® to inteligentny, nowoczesny ekosystem ERP, który zintegrowany jest z czujnikami IoT (Internet Rzeczy), własnym systemem MES, własnymi MES-boxami i integracją bezpośrednio z maszynami. Z VENDO.ERP® masz też integrację z różnymi platformami, usługami, oprogramowaniem. Zapewnia w prosty sposób komunikację z bankowością online, platformami e-commerce, podpisem elektronicznym, aplikacjami do automatyzacji marketingu, dedykowanymi portalami do oceny wiarygodności Klienta, spedytorami i kurierami, systemami CAD/CAM/PDM oraz wiele innych, dzięki czemu skutecznie skrócisz i zautomatyzujesz swoje procesy biznesowe. Dodatkowo integracja z Qlik Sense umożliwia łatwe tworzenie pełnego zakresu elastycznych, interaktywnych wizualizacji, które wspomagają intuicyjne odkrywanie i eksplorację wszystkich danych sprzedażowych. A dzięki VENDO.Alice, która wykorzystuje mechanizmy sztucznej inteligencji (Artificial Intelligence) i maszynowego uczenia (Machine Learning) w harmonogramowaniu i planowaniu produkcją – zarządzasz pracą pracowników, maszyn, zasobów na hali produkcyjnej. Co więcej – VENDO.Alice może także pracować z każdym systemem ERP niezależnie od producenta, 365/7/24.

O ROZWIĄZANIU

Jesteśmy Ekspertami w Produkcji. VENDO.ERP® to nowoczesny i kompleksowy system do zarządzania przedsiębiorstwem – to zaawansowane narzędzia do sterowania i zarządzania produkcją oraz logistyką magazynową. Wspieramy naszych klientów w prowadzeniu biznesu – przede wszystkim w obszarach planowania produkcji z wykorzystaniem sztucznej inteligencji (APS – VENDO.Alice), realizacji produkcji (MES oparty o rozwiązania IoT – dedykowane czujniki, integracje ze sterownikami maszyn czy sieciami  przemysłowymi), rozliczeniem produkcji i przypływami surowców oraz materiałów (WMS), wykorzystując przy tym nowoczesne narzędzia analiz biznesowych (BI, Controlling) oraz rozwiązania mobilne, na wsparciu działów sprzedaży (w tym portale sprzedażowe b2b, e-commerce) i administracyjnych kończąc. Dzięki temu, że VENDO.ERP® jako spójna całość tworzy ekosystem komplementarnych i nowoczesnych rozwiązań Industry 4.0, możemy wspierać kompleksowo przedsiębiorstwa naszych klientów skupionych na doskonaleniu swoich procesów przemysłowych.

VENDO.ERP® wspomaga obsługę procesów sprzedaży, produkcji, zaopatrzenia i gospodarki magazynowej, prowadzenia projektów, obiegu zadań i dokumentów oraz finansów i księgowości. Automatyzuje poszczególne czynności i ułatwia bieżącą kontrolę realizowanych zadań. Przyczynia się do poprawy efektywności realizowanych działań, optymalizacji wydatków i obniżenia kosztów, a w efekcie do wzrostu wydajności. Dostarcza informacji niezbędnych do podejmowania kluczowych dla przedsiębiorstwa decyzji.

UTRZYMANIE RUCHU (CMMS) w VENDO.ERP® – Zarządzanie przeglądami i awariami

Utrzymanie ruchu to jeden z kluczowych obszarów dla zapewnienia ciągłości procesów produkcyjnych. Odpowiedzialnością działów utrzymania ruchu w firmach produkcyjnych jest prowadzenie działań zmierzających do zapewnienia dostępności infrastruktury (maszyn, urządzeń, instalacji, itp.) oraz prawidłowej eksploatacji tych zasobów.

Ten niezwykle ważny i niezbędny proces, pozwalający na utrzymanie ciągłości produkcji ma wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstwa na rynku. Zmniejszenie ilości awarii, szybsze naprawy i odpowiednie serwisowanie maszyn przekładają się na korzyści dla Twojej organizacji. Już zwiększenie dostępności maszyn o 1% potrafi podnieść przychody. Ponadto terminowa realizacja zleceń zwiększa zadowolenia klientów i obniża koszty wynikające z przekroczenia terminów dostaw. I na koniec, sprawne maszyny i urządzenia to po prostu większe bezpieczeństwo pracy.

Wiele przedsiębiorstw wciąż używa arkuszy Excela w celu odnotowywania zdarzeń w działach utrzymania ruchu. Oczywiście firmy produkcyjne są w stanie funkcjonować w ten sposób, jednak jest to znacznie trudniejsze niż wówczas, gdy używa się w tym celu dedykowanego oprogramowania.

Jeśli zarządzanie procesem utrzymania ruchu ma podnieść wskaźniki wydajności i efektywności musi być wspomagane przez odpowiednie narzędzia IT. W ostatnich latach proces informatyzacji działów utrzymania ruchu rozwija się dynamicznie, co skłania coraz więcej firm do implementacji CMMS (Computerised Maintenance Management Systems).

UTRZYMANIE RUCHU W VENDO.ERP®

Rozwiązania dedykowane służbom utrzymania ruchu mogą być samodzielnym systemem, jak również mogą stanowić element / zintegrowany moduł oprogramowania klasy ERP. Przykładem takiego specjalistycznego modułu jest VENDO.ERP® Serwis/Utrzymanie ruchu, który pozwala optymalizować poszczególne czynności związane z zapewnieniem dostępności infrastruktury technicznej zakładu i gwarantuje jej prawidłową eksploatację. Moduł ten jest osobno licencjonowany. Można go używać w wersji standardowej lub dostosować do potrzeb klienta – np. łącząc z innymi narzędziami (MES), czy wzbogacając go o dodatkowe raporty.

Największe korzyści możliwe są do osiągnięcia w synergii rozwiązań wspierających procesy biznesowe – ERP, MRP, APS, MES, CRM i innych.

Przykładowe obszary to:

 • ERP / APS – wpływ na planowanie produkcji – automatyczna informacja o awarii ma wpływ na plan produkcji (przeplanowanie harmonogramu); w planowaniu długoterminowym uwzględnianie planów remontowych i przeglądów ustalonych przez dział utrzymania ruchu;
 • Spójne narzędzia do komunikacji (ERP/CRM/VENDO.Mobile) – jeden kanał  komunikacji CRM-owej i mobilnej – chat, zadania/zdarzenia i powiadomienia;
 • Magazyny (utrzymanie odpowiednich / minimalnych stanów części zamiennych do maszyn, zarządzanie wydaniami narzędzi i ich pilnowanie oraz pilnowanie zużycia.

PREWENCJA I USUWANIE AWARII

Pierwsze z ważnych działań dotyczących utrzymania ruchu to działania prewencyjne, zapobiegające powstawaniu awarii i nieprzewidzianych przestojów. Do takich działań należą: okresowe przeglądy parku maszynowego oraz remonty i konserwacje, których celem jest wydłużenie czasu bezawaryjnej pracy urządzeń.

Reakcyjne (awaryjne) podejście do utrzymania ruchu polega natomiast na podejmowaniu działań naprawczych i korygujących w momencie wystąpienia zdarzeń niepożądanych, jak awarie, czy nieplanowane zmniejszenia tempa pracy maszyn, itp.

VENDO.ERP® ułatwia pracę zespołów utrzymania ruchu w obu przypadkach – prewencji i reakcji umożliwiając:

 • rejestrowanie zadań z zakresu konserwacji i serwisowania sprzętu zgodnie z harmonogramem planowanych przeglądów;
 • rejestrowanie awarii i ich obsługa wraz z rozliczeniem (zużyte materiały i czas pracy człowieka oraz czas naprawy);
 • analizy parku maszynowego pod kątem tej prewencji (analizy historyczne stanów maszyn/awarii.

Moduł Utrzymania Ruchu (CMMS) jest zsynchronizowany z harmonogramem oraz kalendarzem produkcji, dlatego w momencie odnotowania zdarzenia jest ono widoczne w kalendarzu pracownika odpowiedzialnego za serwis oraz w harmonogramie produkcji.

REJESTROWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU KONSERWACJI I SERWISOWANIA SPRZĘTU

Okresowe przeglądy (audyty maszyn, stanowisk i grup roboczych) są konieczne i odbywają się w zaplanowanym wcześniej czasie.

Wykonują je konkretni pracownicy, działy bądź firmy zewnętrzne. Każdy taki przegląd musi zostać zarejestrowany. W module VENDO.ERP® Serwis/Utrzymanie Ruchu pracownik otrzymuje numer ID oraz opis celu działania/np. konserwacja maszyny. Dodatkowo, każdy pracownik ma check-listę, żeby dokładnie wiedział w jakiej kolejności powinien przeprowadzać działania. Dzięki temu będziemy mieć pewność, że nie została pominięta żadnej istotna operacja. Dodatkową korzyścią jest pomiar wykonywania danej czynności, co daje nam informację o faktycznym wykonaniu operacje – jest to istotna informacja między innymi dla wewnętrznego serwisu. Do dokumentacji pracownik może także załączyć zdjęcia.

Zdarzenia dotyczące konserwacji mogą być rejestrowane na kilka sposobów:

 • z poziomu systemu VENDO.ERP®,
 • z poziomu czytnika produkcyjnego,
 • poprzez rozwiązanie mobilne VENDO.Mobile.

REJESTROWANIE AWARII

Kolejną funkcjonalnością jaką posiada moduł Utrzymania Ruchu jest rejestracja awarii i obsługa naprawy.

Rejestracja naprawy przebiega identycznie jak rejestracja przeglądu. Jeśli dział utrzymania ruchu jest duży, informacja o zdarzeniu trafia do jego kierownika, który wyznacza serwisanta do wykonania naprawy oraz prognozowany czas jej wykonania.

W przypadku awarii mogą wystąpić dwa typy zdarzeń:

 • maszyna stoi i praca na niej jest niemożliwa aż do czasu zakończenia naprawy;
 • operator z produkcji zgłosił usterkę, ale maszyna może działać – w takim wypadku w zdarzeniu zaznacza się, że maszyna nie jest zatrzymana. W kalendarzu produkcji zostanie odnotowany fakt, że urządzenie będzie niedostępne tylko podczas samej naprawy.

Rejestrowanie przestoju jest bardzo ważne dla pracownika obsługującego maszynę, ponieważ nie ma on możliwości pracy, aż do zlikwidowania awarii, trudno więc by jego wydajność w tym czasie była wyceniana tak samo jak zazwyczaj.

OD POPRAWY JAKOŚCI DO WZROSTU EFEKTYWNOŚCI PRACY

Firmy z sektora produkcyjnego odnotowują wiele różnorodnych korzyści z wykorzystania narzędzi IT do wspierania procesów utrzymania ruchu. Jest to nie tylko wzrost wydajności produkcji, czy zmniejszenie ilości nieplanowanych przestojów, ale także poprawa jakości produkcji. Mogą też kontrolować na bieżąco pracę mechaników wykonujących naprawy oraz zarządzać gospodarką magazynową części zamiennych.

Zakłady produkcyjne dzięki rozwiązaniom do utrzymania ruchu są w stanie znacznie poprawić wskaźniki wydajnościowe i dostępności maszyn – np. OEE (Overall Equipment Effectiveness – Całkowita Efektywność Wyposażenia – wskaźnik mierzący efektywność wykorzystania maszyn i urządzeń).

MOŻLIWOŚCI

 • zarządzanie procesem serwisowym
 • definiowanie procedur obsługi zleceń
 • przyjmowanie i rejestrowanie zleceń
 • rejestracja wykonania zadania
 • rozliczenie przychodów i kosztów zlecenia
 • planowanie przeglądów
 • bardziej bieżąca kontrola pełnego procesu produkcyjnego
 • możliwości analityczne

KORZYŚCI

 • zapewnienie ciągłości produkcji
 • wysoki poziom niezawodność sprzętu
 • lepsza jakość produktów
 • obniżenie kosztów produkcji
 • bezpieczeństwo pracy
 • większa efektywność
 • działanie zgodne z obowiązującymi normami, np. ochrony środowiska

WYBRANE REALIZACJE U NASZYCH KLIENTÓW:

WIZUALIZACJA PRODUKTU

CASE STUDY

USPRAWNIENIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH W FIRMIE ELA WYRÓB FOLII I OPAKOWAŃ

Firma ELA Wyrób Folii i Opakowań powstała w 1980 roku. Specjalizuje się w produkcji folii polietylenowej LDPE. Wykonuje również nadruki fleksograficzne oraz folie moletowaną. Ponadto produkuje worki do zastosowania spożywczego.

Celem ELA Wyrób Folii i Opakowań jest utrzymanie stabilnej i znaczącej pozycji na rynku, daleko wykraczającym poza region związany z jej siedzibą.

Firma w pierwszej kolejności stawia na systematyczny rozwój oferowanego asortymentu wyrobów
i usług (odpowiadający nowym potrzebom wynikającym z nowoczesnych systemów pakowania), na powtarzalną jakość dostaw realizowanych w uzgodnionych terminach.

Przez te lata pracy firma zdobyła zaufanie wielu klientów krajowych jak i zagranicznych, wiodących i cenionych marek. Dzięki ciągłemu zaangażowaniu całego zespołu firmy, ELA Wyrób Folii i Opakowań jest w czołówce producentów opakowań. Stały rozwój, ścisła kontrola, osiągane certyfikacje są narzędziami, które pozwalają im każdego dnia udoskonalać swój produkt.

 

WYZWANIE

Klient posiadał już system ERP przystosowany pod niego z modułem produkcyjnym w bardzo okrojonym zakresie. Jednak system ten przestał spełniać oczekiwania ponieważ nie nadążał za rozwojem firmy w obszarze produkcyjnym. Dodatkowo system ten był obsługiwany tych przez jedno centrum usługowe, co sprawiało wiele problemów w komunikacji pomiędzy innymi działami przedsiębiorstwa.

Klient w swojej organizacji posiada dwa centra usługowe – druk i cięcie oraz centrum usługowe zajmujące się wyrobem folii. Szukał rozwiązania zintegrowanego pod kątem zarządzania całością organizacji. Jeden wspólny system do zarządzania handlem, magazynem i produkcją.

Dzięki wdrożeniu VENDO.ERP®, firma jest w stanie w każdej chwili dotrzeć do osoby, która wykonywała dane zamówienie. Dzięki zmapowaniu wszystkich procesów produkcyjno-magazynowych w systemie VENDO.ERP, zarząd firmy ma pełny ogląd tego co dzieje się w firmie, a komunikacja pomiędzy działami jest szybka i sprawna.

Naszym podstawowym zadaniem było przede wszystkiem usprawnienie obiegu informacji pomiędzy działem produkcji a działem handlowym. Wnioski jakie uzyskaliśmy po analizie przedwrożeniowej wykazały, że w organizacji brakuje sprawnego obiegu informacji i jednego miejsca, gdzie takie wszystkie potrzebne informacje są zawsze aktualne.

Pracownicy działu handlowego, żeby dowiedzieć się co się dzieje z konkretnym zleceniem, na jakim jest etapie, kiedy otrzymają gotowy produkt musieli dowiadywać się tego bezpośrednio na produkcji. Podobna sytuacja miała miejsce na magazynie – poszukiwanie, gdzie dany produkt został odłożony, na jakim jest etapie logistycznym. Pracownicy działu handlowego tym samym wykonywali kilka kilometrów dziennie, po to, żeby zdobyć konkretną informację.

 

ROZWIĄZANIE

Po wdrożeniu systemu VENDO.ERP® udało się uspójnić wszystkie informacje, a tym samym skrócić czas uzyskania konkretnej informacji. Teraz Biuro Obsługi Klientów wie dokładnie co się dzieje na produkcji. Wprowadziliśmy pełną przejrzystość zlecenia produkcyjnego, czyli handlowiec widzi na jakim etapie jest dane zlecenie, co zostało konkretnie wykonane i kiedy zostanie wyprodukowane.

Znane są także statusty każdego zlecenia. Wszystkie informacje są jawne i dostępne dla każdego handlowca z każdego miejsca.

Została też wdrożona procedura awizowania dla pracowników magazynów, która również jest w systemie VENDO.ERP®. Biuro Obsługi Klientów każde zamówienie rejestruje do systemu, które automatycznie widoczne jest przez dział handlowy. Z uwagi na skalę firmy, została wdrożona także procedura kontroli jakości w całej organizacji zarówno na surowcach, esploderach jak i usługach.

 

ROZLICZANIE PRODUKCJI

Z uwagi na proces produkcyjnych i czas, rozliczanie produkcji skoncentrowaliśmy na pół-produktach, czyli nie tylko na etapie produktu finalnego. Każda operacja jest odpowiednio rejestrowana i wyceniana.

Dzięki VENDO.ERP® Klient jest w stanie określić krytyczne dla procesu produkcyjnego miejsca powstawania kosztów – obniżyliśmy koszty związane z obsługą zamówień i znacznie skróciliśmy czas uzyskiwania informacji o stanie firmy. System pozwolił na znaczne usprawnienie wszystkich procesów w firmie z czego najbardziej zadowolony jest Klient.

 

OSIĄGNIĘTE KORZYŚCI

 • usprawnienie obiegu dokumnetów
 • usprawnienie sposóbu rozliczania produkcji
 • usprawnienie obiegu informacji
 • pełne i jawne udokumentowanie zamówienia
 • pełne specyfikacje wysyłkowe
 • wprowadzenie pełnego śledzenia partii wyrobu/surowca
 • obniżenie kosztów związanych z obsługą zamówień
 • ujednolicenie do jednego obowiązującego systemu ERP
 • skrócenie czasu uzyskania informacji o stanie firmy
 • prowadzenie procesów związanych z pozyskaniem nowych zleceń
 • przyjmowanie i ewidencja zamówień od klientów
 • ewidencja i rozliczanie procesów magazynowych
 • zgłaszanie zapotrzebowania oraz dokonywanie
  zaopatrzenia w materiały, narzędzia
  oraz pozostałe surowce
 • kontrola przebiegu produkcji
 • rozliczanie zleceń produkcyjnych

 

pokaż więcej
pokaż mniej
Oddaj głos